Postup pri podávaní žiadosti

Žiadateľ o uzavretie Zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu je povinný poverenej osobe doručiť:

1.
Žiadosť o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu (ďalej len „žiadosť“)
 
2.
Prílohu k žiadosti - Zoznam pohľadávok, ktorá obsahuje presnú identifikáciu pohľadávok navrhnutých na konsolidáciu, a to v elektronickej podobe na e-mailovú adresu konsolidacia@konsolidacna.sk
Prílohu k žiadosti v elektronickej podobe žiadateľ doručí poverenej osobe aj v prípade, ak žiadosť bola zaslaná poverenej osobe v písomnej forme.

Príloha k žiadosti bude tvoriť prílohu č. 1 k zmluve.
 

Formálne a obsahové náležitosti žiadosti, prílohy a ďalších súvisiacich dokumentov sú uvedené v časti

DOKUMENTY.