I electro s.r.o.

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058369
Subjekt: I electro s.r.o.


Spisová značka sprácovského spisu: 4K/24/2016 S1240

Spisová značka súdného spisu: 4K/24/2016


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.

Titul, meno a priezvisko správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dražbe zo dňa 23.07.2020

Sp. zn. 4K/24/2016, [LV č. 4247,druhé kolo]

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 a ust. § 206d zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.01.2017 (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje v zmysle ust. § 22 v spojení s ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2628424

 


Dátum 30. 7. 2020