ADEST, a.s. v konkurze

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058295
Subjekt: ADEST, a.s. v konkurze


Spisová značka sprácovského spisu: 38R/3/2018 S1792

Spisová značka súdného spisu: 38R/3/2018 


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADEST, a.s. v konkurze 

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Barbora Koncová LL.M.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca úpadcu ADEST a.s. v konkurze, so sídlom 956 36 Rybany 2, Slovenská republika, IČO: 34 112 961 vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) a nasl. ZKR prvé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu – pohľadávok.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2628450

 


Dátum 30. 7. 2020