Denis Hickl

Číslo OV: 182/2020 zo dňa 22.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070360
Subjekt: Denis Hickl

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2688550


Dátum 24. 9. 2020