RETIA, a.s.

Číslo OV: 118/2020 zo dňa 22.6.2020
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X023762
Subjekt: RETIA, a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2589861


Dátum 26. 6. 2020