Predaje majetku

23. 11. 2021

Paradiso Plaza, s.r.o.

Číslo OV: 223/2021 zo dňa 22.11.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X071271
Subjekt: Paradiso Plaza, s.r.o.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3082617

23. 11. 2021

Paradiso Plaza, s.r.o.

Číslo OV: 223/2021 zo dňa 22.11.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X071272
Subjekt: Paradiso Plaza, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3082630

23. 11. 2021

Dundeková Janka

Číslo OV: 222/2021 zo dňa 19.11.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X070886
Subjekt: Dundeková Janka

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3080302

22. 11. 2021

ATV družstvo Strážske

Číslo OV: 220/2021 zo dňa 16.11.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X070150
Subjekt: ATV družstvo Strážske

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3076072

29. 10. 2021

A-Z Lokomat, s.r.o. v konkurze

Číslo OV: 206/2021zo dňa 26.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X063668
Subjekt: 

A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko: LawService Recovery, k.s.
II. Sídlo/bydlisko:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Stráž
b) Orientačné/súpisné číslo: 223
c) Názov obce: Zvolen
d) PSČ: 96001
e) Štát: Slovenská republika
III. Zapísaný: OR Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo 602/S
IV. IČO/dátum narodenia: 47817003

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3038897

29. 10. 2021

A-Z LOKOMAT, s.r.o. v konkurze

Číslo OV: 206/2021zo dňa 26.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K056669
Subjekt: A-Z LOKOMAT, s.r.o. v konkurze


Spisová značka sprácovského spisu: 4K/4/2020 S1731

Spisová značka súdného spisu: 4K/4/2020

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3038894